Thiện Nguyện

Trang Web này là nơi để quý vị có thể ghi danh đóng góp công sức, tài năng cho Cộng Đoàn Trinh Vương.  Cộng đoàn sẽ dùng danh sách này để liên lạc với quý vị để mời đóng góp trong những sinh hoạt của cộng đoàn.  Cám ơn.

[pdb_signup]