Liên Lạc

Cha Bryan Hersey, 425-349-7014, fatherHersey@ic-olph.org
Cha Linh Hướng: Fr. Francis Hung-Le, OP

ỦY BAN MỤC VỤ VIỆT NAM 
Chủ Tịch Nguyễn Hòa 425-870-2390
Phó Chủ Tịch Nội Vụ Nguyễn P. Hiên 425-750-8032
Nguyễn Như Khôi 425-322-7567
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Trần Thượng 425-344-3479
Nguyễn  Bao Thuy 425-931-1474
Thư ký Ninh Thái Tôn 940-367-5483
Ủy Ban Tài Chánh Việt Nam Nguyễn Minh Triết 425-948-5407
Nguyễn Liễu Chi
 Các Hội Đoàn
Ủy Viên Thánh Nhạc Nguyễn Tân (425) 355-0342
Ban Phụng Vụ Vũ Văn Mùi (425) 244-5372
Xức dầu bệnh nhân Vũ Văn Mùi (425) 244-5372
Trường Việt Ngữ Hồng Ân Lê Đạo danny_le88@hotmail.com
Thiếu Nhi Chúa Thánh Thần Nguyễn Tốn thieunhictt@gmail.com
Rửa Tội Trẻ Em Nguyễn Hoa (425) 710-0493
Ca Đoàn Hồng Ân
Nguyễn Đạt cangao01@yahoo.com
Ca Đoàn TNTT
Nguyễn Lisa
Lớp  Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu Nguyễn Hòa (425) 385-8620
Giáo Lý Dự Bị Hôn Nhân Nguyễn Châu (425) 353-2176
Mai Cường kevincmai@hotmail.com
Giáo Lý Tân Tòng Nguyễn Châu (425) 353-2176
Ban Giúp Lễ Nguyễn Sơn nguyenvietson68@gmail.com
Vũ Thảo vhmthao@yahoo.com 
Hội Thánh Linh Nguyễn  Thiên (425) 374-4180
Tông Đồ Fatima Nguyễn Hòa (425) 385-8620
Hội Lêgiô Đào Xuân Thu (425) 353-3727
Ban Bác Ái XH Phạm Ngọc Lãng (206) 434-6208
Ban Trật Tự Vũ Liêm
Ban Website Lê Dũng cdtvwa@gmail.com
Ban Quay Phim/Chụp Hình Trần Bính natbtra77@yahoo.com
Ban Trang Trí Chương Thi
Các Khu  trong Cộng Đoàn Trinh Vương
Khu Đức Mẹ Fatima Trần Ngọc (425) 750-3853
Nguyễn Thi Tốt (425) 501-6814
Khu Thánh cả Giuse Vũ văn Chiến (425) 346-6085
Nguyễn Như Khôi (425) 322-7567
Khu  Thánh Anton Đoàn Văn Vượng (425) 423-0233
Trần Hùng (425) 268-5588
Khu Thánh Phêrô Đình Chương (425) 774-8862
Đoàn Tới (425) 772-9499